خانه / خدمات مراقبت و پرستاری / پرستار کودک در شرق تهران

پرستار کودک در شرق تهران

به پرستار کودک نیاز دارید ؟

شرکت خدمات پرستاری هستید

مشاوره و همکاری با ما

 

ارائه بهترین خدمات پرستاری در تهران و شیراز

پرستار کودک در شرق تهران

 


پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستاری از کودک در منزل حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستار بچه پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار در منزل پرستار کودک در شرق تهران موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک پرستاری از کودک پرستار کودک نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک نگهداری از کودک پرستار کودک پرستار منزل پرستار کودک نگهداری از نوزاد پرستار کودک در شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران مرکز خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک فردیس پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران مرکز پرستاری در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک هزینه پرستار کودک در منزل پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک قیمت پرستار بچه در تهران پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران شرکت پرستاری پرستار نوزاد شرق تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک حقوق پرستار بچه حدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک در شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران موسسه پرستاری شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار بچه شرق تهران پرستار کودک نگهداری کودک پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک موسسه پرستاری شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران پرستار بیمار در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل شرق تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک پرستار در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک دستمزد پرستار بچه شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 پرستار کودک شرق تهران نگهداری از سالمند پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک نگهداری از سالمند در منزل شرق تهران پرستار کودک نگهداری سالمند پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک تهرانپارس استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک هزینه نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران babysitter at home پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران قیمت پرستار بچه در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک در تهرانپارس پرستار در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه د پرستار کودک در منزل شرق تهران تعرفه پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران بچه پرستار کودک پرستار کودک تهران تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک نگهداری نوزاد پرستار کودک استخدام پرستار سالمند پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران مراقبت از کودک در منزل پرستار کودک پرستار استخدام پرستار کودک در تهران مراقبت از سالمند شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار نوزاد شرق تهران حقوق پرستار بچه موسسه پرستاری شرق تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در تهرانپارس پرستار کودک در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار کودک پرستار در منزل شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک پرستار بچه هزینه پرستار کودک در شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران دستمزد پرستار بچه موسسه پرستاری شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران تعرفه پرستار کودک در منزل تعرفه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران استخدام پرستار کودک در تهران خدمات پرستاری در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران نگهداری کودک در منزل حقوق پرستار بچه پرستار کودک در شرق تهران شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در شرق تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار سالمند پرستار کودک شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در شمال تهران قیمت پرستار بچه در تهران هزینه نگهداری کودک در منزل شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شرق تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در شرق تهران پرستار کودک تهرانپارس پرستار کودک پرستار کودک در شرق تهران  خدمات پرستاری در منزل شیراز حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک شرق تهران هزینه پرستار کودک در شرق تهران پرستار بچه سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در مهرشهر شرق تهران پرستار کودک در منزل شرق تهران پرستار کودک شرکت خدمات پرستاری در شرق تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار بچه در منزل قیمت پرستار بچه در تهران نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل شرق تهران

پرستار کودک در شرق تهران به منظور افزایش رفاه و ارتقای سطح کیفیت زندگی شما عزیزان به خدمات پرستاری در منزل کاراباما اضافه شد. بسیاری از والدین شاغل مراقبت و نگهداری کودک در منزل را به مراقبت در مهدکودک ترجیح می دهند به همین منظور پرستار کودک در منزل متقاضی بسیاری دارد. قیمت پرستار بچه در تهران بر اساس ساعت کار پرستار کودک ، تعداد کودکانی که توسط پرستار بچه نگهداری می شود و عوامل دیگر متغیر است. اگر شما هم به پرستار کودک در شرق تهران احتیاج دارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس

 

نگهداری از کودک شما و امانتداری وسایل منزلتان به بهترین نحو دغدغه اصلی ما است به همین جهت در راستای تحقق این هدف و جلب اعتماد و رضایت شما ، بهترین و مطمئن‌ترین پرستاران را نزد شما خواهیم فرستاد.

 

 

پرستار کودک شرق تهران

 

5 نکته طلایی در انتخاب پرستار کودک در شرق تهران :

 

1- داشتن سابقه‌ی کاری خوب برای پرستار کودک بسیار مهم می باشد.

2- مرتب و تمیزی پرستار کودک مهم است. اگر بوی نامطبوعی دهد یا لباس های نامرتبی داشته باشد ، برای این کار مناسب نمی باشد.

3-  کودک و شما باید نسبت به پرستار کودک احساس خوبی داشته باشید بنابراین حتما به نحوه رفتار پرستار کودک توجه نمایید.

4- در ابتدای کار حقوق و مزایای پرستار بچه در منزل را واضح و شفاف مشخص کنید و با هم به توافق برسید.

5-  به علت تاثیر زیاد رفتار پرستار کودک بر روی فرزندتان باید فرهنگ پرستار کودک با فرهنگ شما نزدیک باشد.

 

انتخاب پرستار کودک در شرق تهران با یک مصاحبه خوب  :

 

قبل از مصاحبه لیستی از سوالات مهم و کاربردی را تنظیم نمایید. توصیه می‌شود مصاحبه خود را با سوالات عمومی شروع کنید ولی در ادامه‌ی مصاحبه پا را فراتر بگذارید و برای آشنایی بیشتر با پرستار کودک و دیدگاه او ، به سراغ سوالات حرفه‌ای‌تر بروید.در زیر سوالات مهمی که باید از پرستار کودک پرسیده شود تهیه شده است :

 

سوالات مهم در مصاحبه پرستار کودک در منزل  :

 

1. شما تجربه نگهداری از کودکان با کدام رده سنی را دارید؟

با پاسخ به این سوال شما متوجه خواهید شد که آیا پرستار کودک تجربه مراقبت از کودکان هم سن فرزند شما را دارد یا خیر

2. آیا به بیماری خاصی مبتلا می باشید ؟

سلامت روحی و جسمی پرستار کودک در منزل بسیار مهم است.

3. شما آموزش‌های کمک‌های اولیه را دیده‌اید ؟

با طرح این سوال متوجه می‌شوید که پرستار کودک در منزل چه میزان در کار خود جدی است و میزان مهارت او چقدر می باشد.

4. برنامه شما برای پر کردن اوقات فراغت کودک با چه سرگرمی و بازی‌هایی می باشد ؟

با توجه به پاسخ های پرستار کودک متوجه میزان دانش، خلاقیت و حوصله پرستار خواهید شد.

 

 

نکاتی که پیش از شروع کار پرستار کودک در منزل بهتر است روشن شود :

 

1. به دلیل اینکه کودک خیلی زود به پرستار خود وابسته می‌شود ، اخراج یا رفتن ناگهانی پرستار کودک تاثیر منفی بر روحیه کودک خواهد داشت بنابراین بهتر است همه انتظارات خود از پرستار کودک را قبل از شروع به کار پرستار کودک در منزل شما به صورت کاملاً شفاف و روشن برای او شرح دهید تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری نمایید و بدانید همین کار میزان رضایتمندی شما و پرستار را در آینده افزایش خواهد داد.

2. لیستی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرزند خود به‌علاوه موارد مهم دیگر مانند حساسیت‌های غذایی فرزندتان ، عادت‌های غذایی کودک ، حساسیت دارویی و اگر بچه شما داروی خاصی را مصرف می‌کند تهیه کرده و به پرستار کودک خود بدهید.

3. در ادامه بایدها و نباید و انتظارات خود را از پرستار کودک به‌صورت کاملا روشن مشخص نمایید.

4. برای اینکه پرستار کودک در مواقع نیاز بتواند به شما دسترسی داشته باشد حتما شماره تماس‌های ضروری را به او بدهید علاوه بر آن دفترچه بیمه ، داروهای کودک و… را در اختیار پرستار کودک در منزل بگذارید.

 


پرستار کودک در شرق تهران  :

 

آشنایی با پرستار کودک معمولاً از طریق آشنایان یا مؤسسات خدمات پرستاری در منزل می باشد اما توصیه می شود برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری پرستار کودک در منزل قبل از انتخاب و پذیرش پرستار و سپردن کودک دلبند خود به او ، با پرستار کودک در منزل مصاحبه‌ای داشته باشید.

 

اهمیت هماهنگ و هم بودن پرستار کودک با والدین  :

 

اگر نگران این هستید که سپردن کودک خود به پرستار بر روی تربیت شما تاثیر بگذارد باید برای پیشگیری از این قضیه رفتار پرستار کودک در منزل با شما هماهنگ و هم سو باشد.با توجه به این که کودک شما چند ساعت در روز را با پرستار خود وقت می‌گذراند ، حتماً رفتار پرستار بر روی او تاثیر خواهد داشت بنابراین برای کم کردن این تاثیر حتما نکات و قوانینی که برایتان مهم است به پرستار کودک در منزل گوشزد نمایید به‌عنوان مثال اگر شما دوست ندارید جز ساعت مشخصی در روز تلویزیون کودکتان تلویزیون ببیند باید به پرستار فرزند خود بگویید تا ناخواسته رفتاری جز آن را انجام ندهد.

 

 

پرستار کودک در منزل

 

سن پرستار کودک در منزل :

 

هنگام انتخاب پرستار کودک حتماً به سن او توجه نمایید زیرا سن پرستار کودک در منزل باید متناسب با سن فرزند شما باشد.برای نگهداری از کودکان بزرگ‌تر توصیه می شود پرستار جوان‌تر انتخاب نمایید چون علاوه بر مراقبت از کودک ، وظایف دیگری مثل بازی با کودک و آموزش به کودک در جهت توسعه مهارت‌های فرزند شما دارد.

اما برای مراقبت از کودکان در سنین پایین‌تر ، پرستار کودک باید تجربه و مهارت نگهداری از کودک را داشته باشد که بهتر است پرستارانی که خودشان مادر هستند یا تجربه مراقبت از کودکان سنین پایین را دارند انتخاب شوند.

سن 28 تا 40 سال ، مناسب‌ترین سن برای نگهدار و پرستار کودک در منزل می باشد.

 

اهمیت آشنایی پرستار و کودک در زمان مناسب :

 

توجه داشته باشید که اعتماد کردن کودک به پرستار خود زمان می‌برد پس حتما حواستان به این موضوع باشد و فورا پس از شروع کار پرستار کودک در منزل ، کودک خود را با پرستار بچه تنها نگذارید و به کودک زمان دهید. پروسه آشنایی بهتر است در حضور والدین به ویژه مادر انجام گردد.برای شروع می‌توانید مدت کوتاهی کودک را با پرستارش در اتاق تنها بگذارید تا به مرور با پرستار خود آشنا شود و بتواند به او اعتماد کند در این فاصله پرستار هم می‌تواند کودک شما را بهتر بشناسد.

 

هزینه پرستار کودک در شرق تهران  :

 

تعرفه پرستار کودک در منزل تهران ؟

قیمت پرستار بچه در تهران ؟

حقوق پرستار بچه چقدر است ؟

دستمزد ساعتی پرستار کودک در تهران ؟

حقوق پرستار کودک ؟

روزانه مشتریان عزیز کاراباما سوالات بسیاری نظیر سوالات بالا را از ما می‌پرسند که امکان پاسخگویی به تمامی آن ها در این مقاله مقدور نیست اما بدانید که هزینه پرستار کودک در منزل بر اساس موارد گوناگونی مانند سن کودک ، تعداد کودکانی که بایدتوسط پرستار نگهداری شوند ، ساعت نگهداری از کودک ، کارهای جانبی که در کنار مراقبت از کودک باید انجام شود و … متغیر است.پس برای اطلاع دقیق از قیمت پرستار کودک در منزل با ما تماس بگیرید. 

 

پرستار کودک در تهران

 

10 ویژگی مهم پرستار کودک در شرق تهران  :

 

☑ پرستار کودک باید سرشار از عشق و علاقه به کودکان باشد.

☑ پرستار کودک باید تجربه لازم و کافی در نگهداری از کودک را داشته باشد.

☑ پرستار کودک باید اطلاعات مورد نیاز در جهت مراقبت از کودک در منزل را داشته باشد.

☑ پرستار کودک باید صبور باشد.

☑ پرستار کودک باید شوخ طبع باشد و روحیه پر انرژی داشته باشد.

☑ پرستار کودک در منزل باید بتواند به خوبی با بچه و خانواده او ارتباط برقرار کند.

☑ پر کردن اوقات فراغت بچه با بازی و برنامه های مهیج و سرگرم کننده به عهده‌ی پرستار کودک می باشد.

☑ پرستار بچه باید نسبت به وظایف خود متعهد و مسئولیت پذیر باشد.

☑ در شرایط بحرانی پرستار کودک باید توانایی کنترل امور را به خوبی داشته باشد.

☑ مهارت حفظ آرامش در شرایط کاری پر تنش از خصوصیات مثبت پرستار کودک در منزل می‌باشد.

 

خدمات پرستار کودک در شرق تهران  :

 

☑ پوشاندن لباس کودک

☑ غذا دادن به کودک

☑ رسیدگی به نظافت و استحمام کودک

☑ تعویض پوشک کودک

 ما در این راه همواره با شما و همراه شما هستیم

شماره تماس

 


×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما